Lịch SửLớp 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 22 Có đáp án

Tổng hợp các bài Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 22 (có đáp án) Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp hay nhất, chi tiết bám sát nội dung chương trình Lịch sử 11.

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 22 (có đáp án)

Câu 1: Chương trình khai thác thuộc địa lần nhất của Pháp được tiến hành ở Việt Nam từ năm nào:

a. 1895

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 22 Có đáp án

b. 1896

c. 1897 

d. 1898.

Câu 2: Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa, xã hội Việt Nam phân hóa thành những tầng lớp nào:

a. Địa chủ, nông dân, nô lệ, tư sản, công nhân

b. Địa chủ, nông dân, tư sản, công nhân.

c. Địa chủ, nông dân, tiểu tư sản, tư sản, công nhân 

d. Địa chủ, nông dân, nô lệ, tiểu tư sản, công nhân.

Câu 3: Lực lượng đông đảo trong phong trào chống Pháp ở xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX là:

a. Nông dân 

b. Tiểu tư sản

c. Công nhân

d. Tư sản

Câu 4: Chính sách khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp tập trung vào:

a. Phát triển kinh tế nông nghiệp – công thương nghiệp

b. Nông nghiệp – công nghiệp – quân sự

c. Cướp đất lập đồn điền, khai thác mỏ, giao thông, thu thuế 

d. Ngoại thương – quân sự – giao thông thuỷ bộ

Câu 5: Đặc điểm mới của nền kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là

a. Nền kinh tế phong kiến.

b. Nền kinh tế thuộc địa nửa phong kiến. 

c. Nền kinh tế thuộc địa

d. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

Câu 6: Mục tiêu đấu tranh của công nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX là:

a. Vì quyền lợi về kinh tế 

b. Vì quyền lợi về chính trị

c. Vì quyền lợi về kinh tế và chính trị

d. Vì căm thù thực dân Pháp.

Câu 7: Hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX là

a. Bãi công

b. Đấu tranh tự phát đòi tăng lương, giảm giờ làm,cải thiện đời sống và điều kiện làm việc 

c. Lập ra tổ chức Đảng để lãnh đạo đấu tranh.

d. Liên hiệp với giai cấp vô sản thế giới và các dân tộc bị áp bức.

Câu 8: Đến năm 1914, công nhân ngành than Việt Nam có khoảng

a. 1 vạn

b. 1,5 vạn 

c. 2 vạn

d. 2,5 vạn

Câu 9: Nét nổi bật trong chính sách khai thác thuộc địa lần nhất của Pháp là

a. Chính sách cướp đoạt ruộng đất. 

b. Xây dựng hệ thống giao thông phục vụ việc khai thác thuộc địa.

c. Khai thác mỏ lấy nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp Pháp

d. Mở mang một số cảng biển,cảng sông để chuyên chở hàng hóa

Câu 10: Lực lượng cách mạng to lớn ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là

a. Nông dân 

b. Công nhân

c. Tư sản

d. Tiểu tư sản

Hệ thống kiến thức Lịch sử 11 bài 22

1. Những chuyển biến về kinh tế

Toàn quyền P. Đu-me hoàn thiện bộ máy thống trị và tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

a, Nông nghiệp: nổi bật là chính sách ruộng đất của Pháp.

– Năm 1897, Pháp ép triều Nguyễn kí điều ước “nhượng” quyền “khai khẩn đất hoang” cho chúng.

– Năm 1915, địa chủ người Pháp chiếm 470.000 ha để lập đồn điền ở Bắc và Trung Kì.

b, Công nghiệp:

– Chú trọng khai thác mỏ than và kim loại.

– Ngành công nghiệp phục vụ đời sống như điện, nước, bưu điện cũng lần lượt ra đời.

c, Giao thông vận tải: xây dựng hệ thống đường giao thông hiện đại, vừa phục vụ làm ăn lâu dài, vừa nhằm mục đích quân sự.

– Năm 1912, tổng chiều dài đường sắt đã làm xong ở Việt Nam là: 2059km.

– Đường bộ được mở rộng đến các hầm mỏ, đồn điền, bến cảng và vùng biên giới trong yếu.

– Nhiều cây cầu được xây dựng: Long Biên (Hà Nội), Tràng Tiền (Huế), Bình Lợi (Sài Gòn), ….

– Cảng biển, cảng sông đươc mở: càng Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng, ….

d, Thương nghiệp: Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm của tư bản Pháp, Pháp độc quyền thu thuế xuất nhập khẩu.

=> Với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước du nhập vào Việt Nam. Khi tiến hành khai thác, Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột phong kiến trong mọi lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội.

2. Những chuyển biến về xã hội

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 22 có đáp án hay nhất (ảnh 2)

a, Địa chủ:

– Một bộ phận địa chủ trở nên giàu có, dựa vào Pháp chiếm đoạt ruộng đất của nông dân.

– Số địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép nên vẫn có tinh thần chống Pháp.

b, Nông dân:

– Nông dân Việt Nam vốn đã khốn khổ vì thuế khóa, địa tô, phu phen tạp dịch, nạn cướp đất lập đồn điền, dựng nhà máy của Pháp.

– Mất đất, họ đến các công trường, hầm mỏ và đồn điền xin việc.

– Nông dân Việt Nam là động lực cách mạng to lớn.

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 22 có đáp án hay nhất (ảnh 3)

c, Công nhân:

– Nền công nghiệp thuộc địa làm nảy sinh ra tầng lớp công nhân Việt Nam, họ làm việc trong các hầm mỏ, đồn điền, các xí nghiệp …, số lượng ngày càng đông đảo, khá tập trung.

– Lực lượng công nhân Việt Nam đầu thế kỉ XX còn non trẻ, đang ở trình độ “tự phát”, chủ yếu đấu tranh kinh tế, ngoài ra còn hưởng ứng các phong trào chống Pháp do các tầng lớp khác lãnh đạo.

d, Tư sản: Những người làm trung gian, đại lý, chủ thầu, chủ xưởng, số sĩ phu yêu nước chịu ảnh hưởng tư tưởng tư sản … là những lớp người đầu tiên của tư sản Việt Nam.

e, Tầng lớp tiểu tư sản: gồm tiểu thương, tiểu chủ, viên chức, thầy giáo, nhà báo, học sinh, sinh viên … có ý thức dân tộc, tích cực tham gia vào vận động cứu nước.

=> Như vậy, cuộc khai thác thuộc địa của Pháp đã làm nảy sinh những lực lượng xã hội mới như công nhân, tư sản và tiểu tư sản, đã tạo ra những điều kiện bên trong cho một cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button