Lịch SửLớp 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 23 có đáp án

Tổng hợp các bài Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 23 (có đáp án) Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) hay nhất, chi tiết bám sát nội dung chương trình Lịch sử 11.

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 23 (có đáp án)

Câu 1. Vào những năm đầu thế kỉ XX, một số nhà yêu nước Việt Nam muốn đi theo con đường cứu nước của Nhật Bản vì:

a. Nhật bản là nước “đồng văn, đồng chủng”, là nước duy nhất ở châu Á thoát khỏi số phận một nước thuộc địa.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 23 có đáp án

b. Sau cải cách Minh Trị (1868) Nhật Bản trở thành nước tư bản hùng mạnh.

c. Nhật Bản đã đánh thắng đế quốc Nga (1905), là quốc gia duy nhất ở châu Á lúc báy giờ thắng đế quốc phương Tây.

d. Cả ba ý trên đều đúng. 

Câu 2. Những hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục thực sự là:

a. Cuộc vận động văn hoá lớn đầu thế kỷ XX 

b. Cuộc cải cách kinh tế lớn đầu thế kỷ XX.

c. Cuộc cải cách xã hội lớn đầu thế kỷ XX.

d. Cuộc cải cách toàn diện kinh tế – văn hoá – xã hội đầu thế kỷ XX.

Câu 3. Đường lối cứư nước của cụ Phan Châu Trinh là:

a. Chống Pháp và phong kiến.

b. Cải cách nâng cao dân sinh dân trí, dân quyền dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến. 

c. Dựa vào Pháp xây dựng nước Việt nam cộng hoà.

d. Dùng bạo lực giành độc lập.

Câu 4. Đường lối cứư nước của cụ Phan Bội Châu là:

a. Chống Pháp và phong kiến.

b. Cải cách nâng cao dân sinh dân trí, dân quyền dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.

c. Dựa vào Pháp xây dựng nước Việt nam cộng hoà.

d. Dùng bạo lực giành độc lập. 

Câu 5. Sáng lập hội Duy Tân vào tháng 5/1904 là

a. Phan Bội Châu. 

b. Phau Châu Trinh

c. Lương Văn Can, Nguyễn Quyền

d. Huỳnh thúc Kháng, Trần Quý Cáp.

Câu 6. Chủ trương của hội Duy Tân là:

a. Tiến hành cải cách nhằm nâng cao dân trí, dân quyền dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.

b. Đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam 

c. Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa dân quốc Việt Nam.

d. Tiến hành cuộc cải cách toàn diện kinh tế – văn hoá – xã hội

Câu 7. Sáng lập Việt nam Quang Phục hội vào tháng 6/1912 là:

a. Phan Bội Châu. 

b. Phau Châu Trinh

c. Lương Văn Can, Nguyễn Quyền

d. Huỳnh thúc Kháng, Trần Quý Cáp.

Câu 8. Chủ trương của Việt nam Quang Phục hội là:

a. Tiến hành cải cách nhằm nâng cao dân trí, dân quyền dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.

b. Đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam

c. Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa dân quốc Việt Nam. 

d. Tiến hành cuộc cải cách toàn diện kinh tế – văn hoá – xã hội.

Câu 9. Thời gian hoạt động của Đông Kinh Nghĩa Thục là

a. 5 tháng

b. 7 tháng

c. 9 tháng 

d. 11 tháng

Câu 10. Đông Kinh Nghĩa Thục là

a. Một tổ chức cách mạng ở Hà Nội bắt đầu hoạt động từ tháng 3/1907.

b. Một trường học tư ở Hà Nội bắt đầu hoạt động từ tháng 3/1907. 

c. Một cơ quan của tầng lớp tiểu tư sản ở Hà Nội bắt đầu hoạt động từ tháng 3/1907.

d. Một nhà máy của giai cấp tư sản ở Hà Nội bắt đầu hoạt động từ tháng 3/1907

Hệ thống kiến thức Lịch sử 11 bài 23

Các sách Tân thư, Tân báo do Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu viết được đưa vào Việt Nam đã cổ vũ các sĩ phu tiên tiến hướng theo lý tưởng cuộc vận động Duy tân của Trung Quốc, cuộc Duy tân Minh Trị, vào con đường cách mạng tư sản. Đầu thế kỷ XX, một phong trào yêu nước mới ở nước ta nảy sinh theo khuynh hướng dân chủ tư sản, tiêu biểu là Phan Bội Châu (xu hướng bạo động) và Phan Châu Trinh (xu hướng cải cách).

I. Phan Bội Châu và xu hướng bạo động

1. Chủ trương

– Phan Bội Châu cho rằng: “nợ máu chỉ có thể trả bằng máu”, ông kiên trì dùng bạo lực giành độc lập.

– Ông cũng quan niệm, Nhật bản cùng màu da, cùng văn hoá Hán học (đồng chủng, đồng văn), lại đi theo con đường tư bản châu Âu, giàu mạnh lên và đánh thắng đế quốc Nga (1905)

2. Hoạt động:

– Tháng 5/1904, Phan Bội Châu lập Hội Duy tân ở Quảng Nam.

+ Mục đích:  đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập, thành lập chính thể quân chủ lập hiến.

+ Hội tổ chức phong trào Đông Du, đưa gần 200 học sinh sang Nhật học.

+ Tháng 8/1908, Nhật bắt tay với Pháp trục xuất tất cả lưu học sinh Việt Nam và Phan Bội Châu. Phong trào tan rã.

– Nguyên nhân thất bại: do các thế lực đế quốc (Nhật – Pháp) cấu kết với nhau để trục xuất thanh niên yêu nước Việt Nam ở Nhật.

– Tháng 6/1912, Phan Bội Châu lập Việt Nam Quang phục hội:

+ Tôn chỉ: “Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam”.

+ Hội tổ chức ám sát những tên thực dân đầu sỏ, tấn công các đồn binh Pháp ở Vân Nam… nhưng chỉ thu được những kết quả hạn chế trong khi lực lượng hao tổn khá lớn, nhiều người bị bắt và bị giết.

– Ngày 24/12/1913: Phan Bội Châu bị giới quân phiệt Trung Quốc bắt giam ở nhà tù Quảng Đông.

– Năm 1925, Phan Bội Châu bị bắt, rồi bị giam lỏng ở Huế cho đến khi qua đời.

3. Bài học rút ra từ phong trào

– Chủ trương bạo động là đúng, những tư tưởng cầu viện là sai (không thể dựa đế quốc đánh đế quốc được).

– Cần xây dựng thực lực trong nước, trên cơ sở đó mà tranh thủ sự hỗ trợ quốc tế chân chính.

II. Phan Châu Trinh và xu hướng cải cách

1. Chủ trương

Đấu tranh ôn hòa, bằng những biện pháp cải cách như nâng cao dân trí dân quyền, dựa vào Pháp để đánh đổ vua quan phong kiến hủ bại, xem đó là điều kiện tiên quyết để giành độc lập.

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 23 có đáp án hay nhất (ảnh 2)

2. Hoạt động

Năm 1906, ông cùng một nhóm sĩ phu đất Quảng như Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Ngô Đúc Kế mở cuộc vận động Duy tân ở Trung kỳ:

– Kinh tế: 

+ Chú ý cổ động thực nghiệp, lập hội kinh doanh

+ Phát triển nghề thủ công, làm vườn, lập “nông hội”, ….

– Giáo dục: mở trường dạy theo kiểu mới để nâng cao dân trí, dạy chữ Quốc ngữ, các môn học mới thay thế cho Tứ thư, Ngũ kinh của Nho học…

– Văn hóa: vận động cải cách trang phục và lối sống: cắt tóc ngắn, ăn mặc “Âu hóa”, bài trừ mê tín dị đoan và các hủ tục phong kiến….

=> Tư tưởng Duy tân khi đi vào quần chúng đã vượt qua khuôn khổ ôn hòa, biến thành cuộc đấu tranh quyết liệt, điển hình là phong trào chống Thuế ở Trung kì (1908)

– Năm 1908, sau phong trào chống thuế ở Trung kì, Pháp đàn áp dữ dội, Phan Châu Trinh bị án tù 3 năm ở Côn Đảo.

– Năm 1911, chính quyền thực dân đưa Phan Châu Trinh sang Pháp

=> Phan Châu Trinh là nhà cách mạng tiêu biểu cho khuynh hướng cải cách ở Việt Nam đầu thế kỷ XX.

=> Phong trào Duy tân là một cuộc vận động yêu nước có nội dung chủ yếu là cải cách về văn hóa – xã hội, gắn liền với giáo dục lòng yêu nước, đấu tranh cho dân tộc thoát khỏi ách thống trị ngoại xâm.

III. So sánh chủ trương hoạt động của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh

* Giống nhau:

– Xuất phát từ lòng yêu nước để đi tìm con đường giải phóng cho dân tộc.

– Đều đại diện cho phong trào dân tộc dân chủ của tầng lớp sĩ phu yêu nước tiến bộ đầu thế kỉ XX.

– Tạo ra những cuộc vận động cách mạng mới theo con đường dân chủ tư sản.

– Thống nhất về chủ trương chiến lược, thống nhất về mục đích cách mạng là muốn cứu nước, cứu dân, gắn liền dân với nước, gắn cứu nước với duy tân làm đất nước phát triển theo hương cách mạng tư sản đứnglên con đường chủ nghĩa tư bản.

– Được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân. Tuy nhiên cả hai xu hướng cách mạng này đều chưa xây dựng được những cơ sở vững chắc cho xã hội.

– Do hạn chế về tầm nhìn và tư tưởng nên cả hai xu hướng cách mạng này đều bị thất bại.

* Khác nhau:

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 23 có đáp án hay nhất (ảnh 3)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button