Lớp 11Sinh Học

Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 27 có đáp án (Phần 2)

Câu hỏi Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 27 có đáp án (Phần 2) hay nhất. Tuyển tập Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 27 có đáp án và lời giải chi tiết.

Câu hỏi – Đáp án Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống

Câu 1: Hệ thần kinh dạng ống có ở

A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 27 có đáp án (Phần 2)

B. Côn trùng, cá, lưỡng cư, chim, thú

C. Cá, lưỡng cư, bò sát, giun đất, thú

D. Cá, lưỡng cư, thân mềm, chim, thú

Lời giải:

Hệ thần kinh dạng ống gặp ở động vật có xương sống như  cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Hệ thần kinh ống gặp ở động vật nào?

A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.

B. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun đốt.

C. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, thân mềm.

D. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun tròn.

Lời giải:

Hệ thần kinh ống gặp ở động vật bậc cao: Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Hệ thần kinh ống gặp ở động vật nào?

A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.

B. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun đốt.

C. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, thân mềm.

D. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun tròn.

Lời giải:

Hệ thần kinh ống gặp ở động vật bậc cao: Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Hệ thần kinh dạng ống có các thành phần nào: 

(1) Não            (2) Hạch thần kinh 

(3) Tủy sống    (4) Dây thần kinh

A. (1),(2),(4)

B. (1),(3)

C. (1),(2),(3),(4)

D. (1),(3),(4)

Lời giải:

Hệ thần kinh dạng ống gồm có:

+ Bộ phận TK trung ương: não; tủy sống

+ Bộ phận TK ngoại biên: dây thần kinh; hạch thần kinh.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Hệ thần kinh ống được cấu tạo từ hai phần rõ rệt là

A. Não và tuỷ sống.

B. Thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên,

C. Não và thần kinh ngoại biên.

D. Tuỷ sống và thần kính ngoại biên.

Lời giải:

Hệ thần kinh dạng ống có 2 phần là thần kinh trung ương (não và tuỷ sống), thần kinh ngoại biên (các dây thần kinh)

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6: Bộ phận thần kinh trung ương bao gồm: 

(1) Não             (2) Hạch thần kinh 

(3) Tủy sống     (4) Dây thần kinh

A. (2),(1)

B. (2),(3)

C. (1),(3)

D. (2),(4)

Lời giải:

Bộ phận TK trung ương bao gồm não và tủy sống.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7: Não bộ của hệ thần kinh dạng ống gồm có

A. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành não

B. Bán cầu đại não, não trung gian, củ não sinh tư

C. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não

D. Bán cầu đại não, não trung gian, cuống não, tiểu não và trụ não

Lời giải:

Não bộ gồm có các bộ phận: Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa (gồm có củ não sinh tư và cuống não), tiểu não và hành não

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Não bộ của hệ thần kinh dạng ống gồm có: 

(1) Bán cầu đại não      (2) Não trung gian    (3) Não giữa           (4) Tiểu não             (5) Hành não

A. 1, 2, 3

B. 1, 2, 3, 4

C. 1, 2, 3, 4, 5

D. 1, 2, 4, 5

Lời giải:

Não bộ gồm có các bộ phận: Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa (gồm có củ não sinh tư và cuống não), tiểu não và hành não .

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9: Trong quá trình tiến hóa của động vật có xương sống, phần não ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển hoạt động sống của cơ thể là

A. Hành não

B. Bán cầu đại não

C. Tủy sống

D. Tiểu não

Lời giải:

Não của động vật có xương sống chia làm 5 phần: bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành não. Bán cầu đại não ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong điều khiển hoạt động sống của cơ thể.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Bộ phận của não đóng vai trò trong điều khiển các hoạt động của cơ thể là

A. não trung gian. 

B. não giữa.

C. bán cầu đại não.

D. tiểu não và hành não.

Lời giải:

Bộ phận đóng vai trò trong điều khiển các hoạt động của cơ thể là bán cầu đại não.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11: Bộ phận thần kinh ngoại biên bao gồm: 

(1) Não            (2) Hạch thần kinh 

(3) Tủy sống    (4) Dây thần kinh

A. (2),(1)

B. (2),(3)

C. (1),(3)

D. (2),(4)

Lời giải:

Bộ phận TK ngoại biên bao gồm hạch thần kinh và dây thần kinh.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 21: Bộ phận thần kinh ngoại biên bao gồm:

A. Não và các hạch thần kinh

B. Tủy sống và các hạch thần kinh

C. Hạch thần kinh và dây thần kinh

D. Não và tủy sống

Lời giải:

Bộ phận TK ngoại biên bao gồm hạch thần kinh và dây thần kinh

Đáp án cần chọn là: C

Câu 22: Hệ thần kinh vận động điều khiển hoạt động của:

A. Cơ tim

B. Cơ vân

C. Cơ trơn

D. Các tuyến

Lời giải:

Hệ thần kinh vận động điều khiển hoạt động của các cơ vân, đây là các hoạt động có ý thức (theo ý muốn)

Đáp án cần chọn là: B

Câu 23: Hệ thần kinh điều khiển hoạt động của cơ vân (có ý thức) là:

A. Hệ thần kinh vận động

B. Hệ thần kinh đối giao cảm

C. Hệ thần kinh giao cảm

D. Hệ thần kinh dinh dưỡng.

Lời giải:

Hệ thần kinh vận động điều khiển hoạt động của các cơ vân, đây là các hoạt động có ý thức (theo ý muốn).

Đáp án cần chọn là: A

Câu 24: Cơ quan nào dưới đây không được điều khiển bởi hệ thần kinh sinh dưỡng

A. Cơ quan sinh sản

B. Ruột non

C. Bắp tay

D. Dạ dày

Lời giải:

Hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển các hoạt động của nội quan, cơ trơn..những hoạt động không theo ý muốn nên không điều khiển hoạt động của bắp tay.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 25: Ở hệ thần kinh dạng ống, hệ thần kinh nào điều khiển và điều hòa hoạt động của các nội quan:

A. Hệ thần kinh vận động

B. Hệ thần kinh đối giao cảm

C. Hệ thần kinh giao cảm

D. Hệ thần kinh sinh dưỡng.

Lời giải:

Hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển và điều hòa hoạt động của các nội quan (không có ý thức).

Đáp án cần chọn là: D

Câu 26: Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc nào?

A. Phản xạ có điều kiện

B. Phản xạ không điều kiện

C. Phản xạ

D. Không theo nguyên tắc nào

Lời giải:

Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc phản xạ (tiếp nhận và trả lời các kích thích)

Đáp án cần chọn là: C

Câu 27: Nguyên tắc hoạt động của hệ thần kinh dạng ống là?

A. Phản xạ

B. Phản xạ không điều kiện

C. Phản xạ có điều kiện

D. Tập tính

Lời giải:

Hệ thần kinh dạng ống hoạt động theo nguyên tắc phản xạ (tiếp nhận và trả lời các kích thích)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 28: Động vật càng thích nghi với điều kiện môi trường do có?

A. Phản xạ có điều kiện càng tăng

B. Phản xạ không điều kiện càng tăng

C. Phản xạ càng tăng

D. Không liên quan đến phản xạ

Lời giải:

Số lượng phản xạ có điều kiện ngày một tăng → giúp động vật thích nghi hơn với điều kiện môi trường

Đáp án cần chọn là: A

Câu 29: Số lượng phản xạ có điều kiện càng tăng thì?

A. Động vật càng thích nghi hơn với điều kiện môi trường

B. Động vật mất hết các phản xạ không điều kiện

C. Phản xạ của động vật càng nhanh

D. Không xác định được ảnh hưởng

Lời giải:

Số lượng phản xạ có điều kiện ngày một tăng → giúp động vật thích nghi hơn với điều kiện môi trường.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 30: Điều nào sau đây không đúng với sự tiến hóa của hệ thần kinh ?

A. Tiến hóa theo dạng lưới → chuỗi hạch → dạng ống

B. Tiến hóa theo hướng tiết kiệm năng lượng trong phản xạ

C. Tiến hóa theo hướng phản ứng chính xác và thích ứng trước kích thích của môi trường

D. Tiến hóa theo hướng tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để phản ứng

Lời giải:

Phát biểu sai là D. Hệ thần kinh tiến hóa theo hướng tăng lượng phản xạ nên phản ứng nhanh.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 31: Nhận định nào dưới đây là không đúng

 A. Càng cao trong bậc tiến hóa, cấu tạo của cơ thể càng phân hóa, tổ chức thần kinh càng hoàn thiện

B. Hệ thần kinh phát triển theo hướng từ chỗ không có hệ thần kinh đến HTK dạng lưới rồi đến HTK dạng chuỗi hạch và cuối cùng là HTK dạng ống.

C. Tổ chức thần kinh càng tiến hóa thì phản ứng của cơ thể ngày càng có tính định khu và ít tiêu tốn năng lượng

D. Ở động vật đã có hệ thần kinh, hiện tượng cảm ứng được thực hiện qua cơ chế phản xạ

Lời giải:

Phát biểu sai là C, vì phản xạ của các động vật có hệ thần kinh dạng ống có sự tham gia của nhiều tế bào thần kinh nên phức tạp, tiêu tốn năng lượng. VD: phản xạ có điều kiện

Đáp án cần chọn là: C

Câu 32: Nội dung nào sau đây sai ?

A. Cảm ứng ở thực vật là các cử động diễn ra chậm hơn nhiều so với động vật

B. Cảm ứng ở động vật diễn ra nhanh hơn so với thực vật nhờ có sự can thiệp của hệ thần kinh.

C. Về thực chất, cảm ứng xảy ra ở động vật và thực vật như nhau, vì đều do các hormone điều khiển

D. Cảm ứng ở động vật và thực vật đều giúp cơ thể thích nghi với môi trường sống

Lời giải:

Phát biểu sai là C vì ở động vật có các hormone và hệ thần kinh nên cảm ứng ở động vật và thực vật là khác nhau.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 33: Nội dung nào sau đây đúng ?

A. Cảm ứng ở thực vật là các cử động diễn ra nhanh hơn nhiều so với động vật

B. Cảm ứng ở động vật diễn ra nhanh hơn so với thực vật nhờ có sự can thiệp của hệ thần kinh.

C. Về thực chất, cảm ứng xảy ra ở động vật và thực vật như nhau, vì đều do các hormone điều khiển

D. Cảm ứng ở động vật và thực vật không giúp cơ thể thích nghi với môi trường sống.

Lời giải:

A sai, Cảm ứng ở thực vật là các cử động diễn ra chậm hơn nhiều so với động vật

C sai vì ở động vật có các hormone và hệ thần kinh nên cảm ứng ở động vật và thực vật là khác nhau.

D sai, Cảm ứng ở động vật và thực vật giúp cơ thể thích nghi với môi trường sống.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 34: Ở động vật có các tổ chức thần kinh là: I. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch; II. Hệ thần kinh dạng ống; III. Hệ thần kinh dạng lưới. 

Hướng tiến hóa của hệ thần kinh từ thấp đến cao là:

A. III → I → II

B. II → I → III

C. III → II → I

D. I→ II → III.

Lời giải:

Hướng tiến hóa của hệ thần kinh từ thấp đến cao là:

Hệ thần kinh dạng lưới → Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch → Hệ thần kinh dạng ống

Đáp án cần chọn là: A

Câu 35: Ở động vật có các tổ chức thần kinh, hệ thần kinh tiến hóa nhất là:

A. Hệ thần kinh dạng lưới

B. Hệ thần kinh dạng chuỗi

C. Hệ thần kinh dạng ống

D. Không so sánh được sự tiến hóa.

Lời giải:

Hướng tiến hóa của hệ thần kinh từ thấp đến cao là:

Hệ thần kinh dạng lưới → Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch → Hệ thần kinh dạng ống

Đáp án cần chọn là: C

Câu 36: Mô tả nào dưới đây về hệ thần kinh dạng ống là không đúng:

A. Cùng với sự tiến hóa, số lượng tế bào thần kinh ngày càng ít đi nhưng kích thước lớn dần

B. Cùng với sự tiến hóa, sự liên kết và phối hợp hoạt động của các tế bào thần kinh ngày càng phức tạp.

C. Bán cầu đại não ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong điều khiển các hoạt động sống của cơ thể.

D. Đầu trước của ống phát triển mạnh thành não bộ, phần sau hình thành tủy sống.

Lời giải:

Phát biểu sai là A.

Càng tiến hóa thì số lượng tế bào thần kinh càng tăng lên.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 37: Mô tả nào dưới đây không đúng ?

A. Tổ chức thần kinh chỉ có từ động vật đa bào, khi đã có sự phân hóa về tổ chức cơ thể

B. Tổ chức thần kinh có độ phức tạp tương ứng với mức tiến hóa của động vật

C. Hệ thần kinh giúp các phản ứng diễn ra nhanh và chính xác hơn

D. Khả năng đáp ứng nhanh và chính xác của hệ thần kinh không phụ thuộc vào mức độ tiến hóa của tổ chức thần kinh

Lời giải:

Phát biểu sai là D, hệ thần kinh càng tiến hóa thì phản ứng càng nhanh và chính xác.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button