Lớp 11Sinh Học

Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 31-32 có đáp án

Câu hỏi Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 31-32 có đáp án hay nhất. Tuyển tập Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 31-32 có đáp án và lời giải chi tiết.

Câu hỏi – Đáp án Bài 31-32

Câu 1: Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình

A. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 31-32 có đáp án

B. phát triển của loài, thông qua học tập và rút kinh nghiệm

C. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, được di truyền

D. sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, đặc trưng cho loài

Lời giải:

Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Tập tính học được là:

A. Loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.

B. Loại tập tính được hình thành trong quá trình phát triển của loài, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.

C. Loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, được di truyền.

D. Loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, mang tính đặc trưng cho loài.

Lời giải:

Tập tính học được là: tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Tập tính học được ở động vật có chung các đặc điểm:

A. Suốt đời không đổi.

B. Sinh ra đã có.

C. Được truyền từ đời trước sang đời sau.

D. Phải học trong đời sống mới có được.

Lời giải:

Tập tính học được (thứ sinh) là loại tập tính học được trong đời sống

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tập tính học được là chuỗi các phản xạ không điều kiện

B. Quá trình hình thành tập tính học được là quá trình hình thành các mối liên hệ mới giữa các nơron

C. Tập tính học được thường bền vững không thay đổi         

D. Tập tính học được được di truyền từ bố mẹ

Lời giải:

A sai, Tập tính học được là chuỗi các phản xạ có điều kiện

C sai, Tập tính học được thường xuyên thay đổi         

D sai, Tập tính học được không được di truyền từ bố mẹ

Đáp án cần chọn là: B

Câu 5: Đâu là tập tính học được (thứ sinh) ở động vật?

A. Nhện chăng tơ.

B. Khi nhìn thấy đèn giao thông màu đỏ, những người qua đường dừng lại.

C. Thú con bú sữa mẹ.

D. Hổ săn mồi.

Lời giải:

Tập tính học được ở động vật là khi nhìn thấy đèn giao thông màu đỏ, những người qua đường dừng lại.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6: Ví dụ nào sau đây không phải là ví dụ về tập tính học được?

A. Chuột nghe thấy tiếng mèo kêu phải chạy xa.

B. Ếch đực kêu vào mùa sinh sản.

C. Con mèo ngửi thấy mùi cá là chạy tới gần.

D. Chim sâu thấy bọ nẹt không dám ăn.

Lời giải:

Ếch đực kêu vào mùa sinh sản là tập tính bẩm sinh.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Tập tính hỗn hợp ở động vật là:

A. Là trường hợp cơ thể phản ứng trước những hoạt động phức tạp.

B. Là sự phối hợp giữa tập tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh, được hình thành khi điều kiện sống thay đổi

C. Là sự phối hợp của nhiều loại tập tính thứ sinh.

D. Là sự phối hợp của nhiều loại tập tính bẩm sinh,

Lời giải:

Tập tính hỗn hợp là sự phối hợp giữa tập tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh, được hoàn thành khi điều kiện sống thay đổi.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Người ta làm thí nghiệm nuôi các chim non trong một vùng rộng lớn mà không có chim bố mẹ. Đến khi trưởng thành, các chim con cũng tha rác và có về một chỗ nhưng chúng không làm được to. Điều này chứng tỏ

A. sự chăm sóc của con người đã làm mất bản năng làm tổ ở chim.

B. tập tính làm tổ được hình thành qua quá trình học tập.

C. tập tính làm tổ vừa mang tính bẩm sinh, vừa phải học tập.

D. chỉ những cá thể đã qua sinh sản mới biết làm tổ.

Lời giải:

Qua thí nghiệm này ta thấy tập tính làm tổ của chim là tập tính hỗn hợp, vừa là bẩm sinh vừa là học được 

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9: Đâu là tập tính hỗn hợp ở động vật?

A. Nhện chăng tơ.

B. Khi nhìn thấy đèn giao thông màu đỏ, những người qua đường dừng lại.

C. Thú con bú sữa mẹ.

D. Hổ săn mồi.

Lời giải:

Tập tính hỗn hợp ở động vật là hổ săn mồi.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Tập tính nào sau đây là tập tính hỗn hợp ở động vật?

A. Hổ săn mồi.

B. Mèo bắt chuột.

C. Tập tính xây tổ của chim .

D. Cả A, B và C

Lời giải:

Tập tính hỗn hợp ở động vật là hổ săn mồi. Bẩm sinh hổ có khả năng săn mồi, qua học tập và rèn luyện thành kỹ năng săn mồi.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Mức độ phức tạp của tập tính tăng lên khi

A. số lượng các xináp trong cung phản xạ tăng lên

B. kích thích của môi trường kéo dài

C. kích thích của môi trường lặp lại nhiều lần

D. kích thích của môi trường mạnh mẽ

Lời giải:

Khi số lượng các xináp trong cung phản xạ tăng lên thì mức độ phức tạp của tập tính cũng tăng lên.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Xét các trường hợp sau : 

(1) Mọi kích thích đều làm xuất hiện tập tính 

(2) Không phải bất kỳ kích thích nào cũng làm xuất hiện tập tính 

(3) Kích thích càng mạnh càng dễ làm xuất hiện tập tính 

(4) Kích thích càng lặp lại càng dễ làm xuất hiện tập tính 

Có bao nhiêu trường hợp trên đây đúng về mối liên hệ giữa kích thích và sự xuất hiện tập tính ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Phát biểu đúng là 2: Không phải bất kỳ kích thích nào cũng làm xuất hiện tập tính

Đáp án cần chọn là: A

Câu 13: Sơ đồ mô tả đúng cơ sở thần kinh của thập tính là

A. kích thích → hệ thần kinh → cơ quản thụ cảm → cơ quan thực hiện → hành động

B. kích thích → cơ quản thụ cảm → cơ quan thực hiện → hệ thần kinh → hành động

C. kích thích → cơ quan thực hiện→ hệ thần kinh → cơ quản thụ cảm → hành động

D. kích thích → cơ quản thụ cảm → hệ thần kinh → cơ quan thực hiện → hành động

Lời giải:

Sơ đồ mô tả đúng cơ sở thần kinh của thập tính là kích thích → cơ quản thụ cảm → hệ thần kinh → cơ quan thực hiện → hành động.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 14: Xét các phát biểu sau đây : 

(1) Khi số lượng các xináp trong cung phản xạ tăng lên thì mức độ phức tạp của tập tính cũng tăng lên 

(2) Tập tính bẩm sinh thường rất bền vững 

(3) hầu hết tập tính học được đều bền vững 

(4) Sự hình thành tập tính học được ở động vật phụ thuộc vào mức độ tiến hóa của hệ thần kinh 

(5) Một số tập tính của động vật như tập tính sinh sản, ngủ đông là kết quả phối hợp hoạt động của hệ thần kinh và hệ nội tiết 

(6) Một số tập tính bẩm sinh do kiểu gen quy định 

Có bao nhiêu phát biểu trên đúng về tập tính ?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lời giải:

Các phát biểu đúng là: 1, 2, 4, 5

Ý 3 sai, hầu hết tập tính học được không bền vững, thay đổi theo môi trường

Ý 6 sai, Tập tính bẩm sinh do kiểu gen quy định => bền vững và được di truyền

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15: Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là tập tính

A. sinh sản

B. di cư

C. xã hội

D. bảo vệ lãnh thổ

Lời giải:

Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là tập tính xã hội.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 16: Chó sói, sư tử sống theo bầy đàn là tập tính

A. bảo vệ lãnh thổ.

B. sinh sản.

C. di cư.

D. Xã hội

Lời giải:

Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là tập tính xã hội.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 17: Khi một con gấu mon men đến tổ ong lấy mật, rất nhiều ong lính xông ra đốt nó, sau đó ong chết la liệt. Giải thích đúng về sự hi sinh của các con ong lính trong trường hợp này là

A.Ong có tính hung hăng

B. Chúng không biết hậu quả của việc mình làm

C. Hành động này được khởi xướng từ con đầu đàn, còn những con khác bắt chước

D. Do tập tính vị tha

Lời giải:

Ong thợ hi sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ tổ là do chúng có tập tính vị tha.

Tập tính vị tha là tập tính hy sinh quyền lợi thậm chí tính mạng của bản thân vì lợi ích sinh tồn của bầy đàn.

VD: ong thợ không có khả năng sinh sản chỉ đi kiếm ăn về nuôi ong chúa và con non.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 18: Kiến lính sắn sàng chiến đấu và hi sinh bản thân để bảo vệ kiến chúa và cả đàn là tập tính

A. thứ bậc.

B. bảo vệ lãnh thổ.

C. vị tha.

D. di cư.

Lời giải:

Kiến lính sắn sàng chiến đấu và hi sinh bản thân để bảo vệ kiến chúa và cả đàn là tập tính vị tha.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 19: Sử dụng thiên địch trong nông nghiệp, là ứng dụng của loại tập tính:

 A. Hỗn hợp

B. Thứ sinh.

C. Bắt mồi

D. Bẩm sinh.

Lời giải:

Sử dụng thiên địch trong nông nghiệp là ứng dụng của tập tính bẩm sinh.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 20: Ngửi thấy mùi hôi của hổ, các con hươu chạy trốn. Những con thỏ kiếm ăn gần đó thấy thế cũng lập tức bỏ chạy. Kích thích dấu hiệu làm xuất hiện tập tính tự vệ ở thỏ là

A. Mùi hôi của hổ

B. Tiếng gầm của hổ

C. Hình ảnh bỏ chạy của đàn hươu

D. Mùi đặc trưng của hươu

Lời giải:

Thỏ không hề ngửi thấy mùi hôi của hổ hay tiếng gầm của hổ mà do hình ảnh bỏ chạy của đàn hươu làm chúng cũng bỏ chạy.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 21: Cảm nhận thấy nguy hiểm, con khỉ canh gác kêu lên báo hiệu cho các con khác trong bầy. Những con chim đậu quanh đó cũng vội vàng bay đi. Kích thích dấu hiệu làm xuất hiện tập tính tự vệ ở chim là

A. Chim cũng nhìn thấy nguy hiểm như con khỉ

B. Tiếng hú của khỉ

C. Hình ảnh bỏ chạy của đàn khỉ

D. Mùi đặc trưng của khỉ

Lời giải:

Chim không nhìn thấy nguy hiểm như khỉ mà do hình ảnh bỏ chạy của đàn khỉ làm chúng cũng bay đi theo.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 22: Cá mập con nở trước thường ăn luôn các trứng chưa nở trong bụng mẹ. Đây là loại tập tính

A. Ích kỷ

B. Thứ bậc

C. Vị tha

D. Kiếm ăn

Lời giải:

Đây là loại tập tính ích kỷ, trái ngược lại với tập tính vị tha.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 23: Trái ngược với tập tính vị tha là tập tính

A. Thứ bậc

B. Ích kỷ

C. Xã hội

D. Kiếm ăn

Lời giải:

Loại tập tính ích kỷ, trái ngược lại với tập tính vị tha.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 24: Các nhóm động vật sau đều có sự phân chia thứ bậc ngoại trừ:

A. Đàn gà

B. Đàn ngựa

C. Đàn hổ

D. Đàn kiến

Lời giải:

Hổ không có phân chia thứ bậc do chúng sống đơn độc

Đáp án cần chọn là: C

Câu 25: Trong 1 đàn gà có 1 con có thể mổ bất kì con nào trong đàn là tập tính

A. thứ bậc.

B. bảo vệ lãnh thổ.

C. vị tha.

D. di cư.

Lời giải:

Trong 1 đàn gà có 1 con có thể mổ bất kì con nào trong đàn là tập tính thứ bậc

Đáp án cần chọn là: A

Câu 26: Tập tính phản ánh mối quan hệ khác loài là

A. Tập tính sinh sản

B. Tập tính bảo vệ lãnh thổ

C. Tập tính di cư

D. Tập tính kiếm ăn

Lời giải:

Tập tính kiếm ăn phản ánh mối quan hệ khác loài giữa con mồi và vật săn mồi.

Tập tính sinh sản, bảo vệ lãnh thổ, di cư phản ánh mối quan hệ cùng loài.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 27: Tập tính nào sau đây không phản ánh mối quan hệ cùng loài:

A. Tập tính sinh sản

B. Tập tính bảo vệ lãnh thổ

C. Tập tính kiếm ăn

D. Tập tính di cư

Lời giải:

Tập tính kiếm ăn phản ánh mối quan hệ khác loài giữa con mồi và vật săn mồi.

Tập tính sinh sản, bảo vệ lãnh thổ, di cư phản ánh mối quan hệ cùng loài.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button