Lớp 10TIn Học

Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 11 có đáp án chi tiết | Giải bài tập SGK Tin học 10

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 11

Câu 1. Hãy chọn phát biểu sai?

A, Một thư mục và một tệp cùng tên phải ở trong các thư mục mẹ khác nhau

B, Thư mục có thể chứa tệp cùng tên với thư mục đó

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 11 có đáp án chi tiết | Giải bài tập SGK Tin học 10

C, Hai thư mục cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau

D, Hai tệp cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau

Câu 2. Giữa phần tên và phần mở rộng của tệp được phân cách bởi dấu

A, Dấu hai chấm (:)

B, Dấu chấm (.)

C, Dấu sao (*)

D, Dấu phẩy (,)

Câu 3. Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện

A, Kiểu tệp

B, Ngày/giờ thay đổi tệp

C, Kích thước của tệp

D, Tên thư mục chứa tệp

Câu 4. Trong tin học, tệp (tập tin) là khái niệm chỉ

A, Một văn bản

B, Một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài

C, Một gói tin

D, Một trang web

Câu 5. Trong tin học, thư mục là một

A, Tệp đặc biệt không có phần mở rộng

B, Tập hợp các tệp và thư mục con

C, Phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp (tập tin)

D, Mục lục để tra cứu thông tin

Câu 6. Sao chép thư mục/tệp ta thực hiện

A, Edit/ Copy/ chọn nơi chứa thư mục, tệp/Paste

B, Chọn tệp, thư mục cần sao chép/ Edit/ Copy/ Paste

C, Chọn tệp, thư mục cần sao chép/ Edit/ Copy/ chọn nơi chứa tệp, thư mục/ Edit/ Paste

D, Không có lựa chọn nào đúng

Câu 7. Trong hệ điều hành WINDOWS, tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự

A, 11 kí tự

B, 12 kí tự

C, 255 kí tự

D, 256 kí tự

Câu 8. Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là hợp lệ?

A, Bia giao an.doc

B, onthi?nghiep.doc

C, bai8:pas

D, bangdiem*xls

Câu 9. Trong hệ điều hành MS DOS, tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự

A, 11 kí tự

B, 1 kí tự

C, 255 kí tự

D, 999 kí tự

Câu 10. Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là không hợp lệ?

A, doc

B, bai8pas

C, lop?cao.a

D, xls

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

B

A

B

B

C

C

A

C

C

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button