Lớp 11Vật Lý

Trắc nghiệm Vật lý 11: Bài 25. Tự cảm

Bài 25. Tự cảm

Đề trắc nghiệm

Câu 1: Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Hiện tượng tự cảm không phải là hiện tượng cảm ứng điện từ.

B. Hiện tượng tự cảm không xảy ra ở các mạch điện xoay chiều.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Vật lý 11: Bài 25. Tự cảm

C. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.

D. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của từ trường bên ngoài mạch điện.

Câu 2: Đơn vị của độ tự cảm là:

A. Vôn (V)         B. Henry (H)         C. Tesla (T)         D. Vêbe (Wb)

Câu 3: Khi đưa vào trong long ống dây một vật liệu có độ từ thẩm μ, lấp đầy ống dây thì độ tự cảm của nó:

A. Tăng μ lần.

B. Giảm μ lần.

C. Không thay đổi.

D. Có thể tăng hoặc giảm tuỳ vào bản chất của vật liệu từ.

Câu 4: Trong thí nghiệm về hiện tượng tự cảm và ngắt mạch, người ta đưa lõi sắt vào trong long ống dây để

A. tăng điện trở của ống dây

B. tăng cường độ dòng điện qua ống dây

C. làm cho bóng đèn mắc trong mạch không bị cháy

D. tăng độ tự cảm của ống dây

Câu 5: Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.

B. Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với thời gian dòng điện chạy trong mạch.

C. Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.

D. Suất điện động tự cảm của ống dây không phụ thuộc vào độ tự cảm của ống dây.

Câu 6: Hệ số tự cảm (độ tự cảm) của ống dây có ý nghĩa vật lí gì?

A. cho biết số vòng dây của ống dây là lớn hay nhỏ

B. Cho biết thế tích của ống dây là lớn hơn hay nhỏ

C. cho biết từ trường sinh ra là lớn hay nhỏ khi có dòng điện di qua

D. cho biết từ thông qua ống dây là lớn hay nhỏ khi có dòng điện đi qua

Câu 7: Gọi N là số vòng dây, l là chiều dài, S là tiết diện của ống dây. Công thức tính độ tự cảm của ống dây đặt trong không khí là:

A. L=4π.10-7nS             B. L=4π.10-7N2S

C. L=4π.10-7 N2/l S       D. L=4π.10-7 N2/l2 S

Câu 8: Gọi N là số vòng dây, l là chiều dài, V là thể tích của ống dây. Công thức tính độ tự cảm của ống dâu đặt trong không khí là:

A. L=4π.10-7nV                 B. L=4π.10-7N2V

C. L=4π.10-7 N2/lV            D. L=4π.10-7 N2/l2V

Câu 9: Một ống dây hình trụ có thể tích V, trên mỗi mét chiều dài của ống dây có n vòng dây. Công thức tính độ tự cảm của ống dây đặt trong không khí là

A. L=4π.10-7n2V            B. L=4π.10-7n2V2

C. L=4π.10-7nV             D. L=4π.10-7nV2

Câu 10: Một ống dây hình trụ có độ tự cảm L. Nếu giảm số vòng dây trên một mét chiều dài đi hai lần thì độ tự cảm L’ của ống dây là:

A. 2L           B.L/2          C.4L     D. L/4

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

B

A

D

C

D

C

D

A

D

Câu 10: D

Vì L=4π.10-7n2V nên khi n giảm 2 lần thì L giảm 4 lần

Xem tiếp: Trắc nghiệm Vật lý 11: Bài 26. Khúc xạ ánh sáng

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button