Lớp 12Vật Lý

Trắc nghiệm Vật lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa (tiếp theo)

Bài 1: Dao động điều hòa (tiếp theo)

Câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 26: Trong dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Vận tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.

B. Gia tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Vật lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa (tiếp theo)

C. Vận tốc của vật đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên.

D. Gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.

Câu 27: Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi:

A. Lực tác dụng đổi chiều.

B. Lực tác dụng bằng không.

C. Lực tác dụng có độ lớn cực đại.

D. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.

Câu 28: Vận tốc của vật dao động điều hoà có độ lớn cωc đại khi:

A. Vật ở vị trí có li độ cực đại.

B. Gia tốc của vật đạt cực đại.

C. Vật ở vị trí có li độ bằng không.

D. Vật ở vị trí có pha dao động cực đại.

Câu 29: Gia tốc của vật dao động điều hoà bằng không khi:

A. vật ở vị trí có li độ cực đại.

B. vận tốc của vật đạt cực tiểu.

C. vật ở vị trí có li độ bằng không.

D. vật ở vị trí có pha dao động cực đại.

Câu 30: Trong dao động điều hoà:

A. vận tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ.

B. vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ.

C. vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha so với li độ.

D. vận tốc biến đổi điều hoà chậm pha π/2 so với li độ.

Câu 31: Trong dao động điều hoà:

A. gia tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ.

B. gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ.

C. gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha π/2 so với li độ.

D. gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha π/2 so với li độ.

Câu 32: Trong dao động điều hoà

A. gia tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với vận tốc.

B. gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với vận tốc.

C. gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha π/2 so với vận tốc.

D. gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha π/2 so với vận tốc.

Câu 33: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Cơ năng của dao động tφ điều hoà luôn bằng:

A. tổng động năng và thế năng ở thời điểm bất kỳ.

B. động năng ở thời điểm ban đầu.

C. thế năng ở vị trí li độ cực đại.

D. động năng ở vị trí cân bằng.

Câu 34: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4πt)cm, biên độ dao động của vật là

A = 4cm.                      B. A = 6cm.

C. A = 4m.                   D. A = 6m.

Câu 35: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình: , biên độ dao động của chất điểm là:

A = 4m.                              B. A = 4cm.

C. A = 2π/3(m).                   D. A = 2π/3(cm).

Câu 36: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4πt)cm, chu kỳ dao động của vật là

A. T = 6s.                     B. T = 4s.

C. T = 2s.                     D. T = 0,5s.

Câu 37: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(2πt)cm, chu kỳ dao động của chất điểm là

A. T = 1s.                     B. T = 2s.

C. T = 0,5s.                  D. T = 1Hz.

Câu 38: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4πt)cm, tần số dao động của vật là

A. f = 6Hz.                     B. f = 4Hz.

C. f = 2Hz.                     D. f = 0,5Hz.

Câu 39: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình: Trắc nghiệm Vật lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa (tiếp theo), pha dao động của chất điểm tại thời điểm t = 1s là

A. -3(cm).                     B. 2(s).

C. 1,5π(rad).                 D. 0,5(Hz).

Câu 40: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4πt)cm, toạ độ của vật tại thời điểm t = 10s là:

A. x = 3cm.                     B. x = 6cm.

C. x= – 3cm.                   D. x = -6cm.

Câu 41: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(2πt)cm, toạ độ của chất điểm tại thời điểm t = 1,5s là

A. x = 1,5cm.                     B. x = – 5cm.

C. x= + 5cm.                     D. x = 0cm.

Câu 42: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4πt)cm, vận tốc của vật tại thời điểm t = 7,5s là:

A. v = 0.                           B. v = 75,4cm/s.

C. v = – 75,4cm/s.             D. v = 6cm/s.

Câu 43: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4πt)cm, gia tốc của vật tại thời điểm t = 5s là:

A. a = 0.                                        

B. a = 947,5cm/s2.

C. a = – 947,5cm/s2.     

D. a = 947,5cm/s.

Câu 44: Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình x = 2cos10πt(cm). Khi động năng bằng ba lần thế năng thì chất điểm ở vị trí:

A. x = 2cm.                     B. x = 1,4cm.

C. x = 1cm.                     D. x = 0,67cm.

Câu 45: Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 4cm và chu kỳ T = 2s, chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:

Trắc nghiệm Vật lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa (tiếp theo)

Câu 46: Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng?

A. Động năng và thế năng biến đổi điều hoà cùng chu kỳ.

B. Động năng biến đổi điều hoà cùng chu kỳ với vận tốc.

C. Thế năng biến đổi điều hoà với tần số gấp 2 lần tần số của li độ.

D. Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian.

Câu 47: Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng?

A. Động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua VTCB.

B. Động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên.

C. Thế năng đạt giá trị cực đại khi vận tốc của vật đạt giá trị cực tiểu.

D. Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu.

Câu 48: Phát nào biểu sau đây là không đúng?

A. Công thức Trắc nghiệm Vật lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa (tiếp theo) cho thấy cơ năng bằng thế năng khi vật có li độ cực đại.

B. Công thức Trắc nghiệm Vật lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa (tiếp theo) cho thấy cơ năng bằng động năng khi vật qua VTCB.

C. Công thức Trắc nghiệm Vật lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa (tiếp theo) cho thấy cơ năng không thay đổi theo thời gian.

D. Công thức Trắc nghiệm Vật lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa (tiếp theo) cho thấy thế năng không thay đổi theo thời gian.

Câu 49: Động năng của dao động điều hoà:

A. biến đổi theo thời gian dưới dạng hàm số sin.

B. biến đổi tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ T/2.

C. biến đổi tuần hoàn với chu kỳ T.

D. không biến đổi theo thời gian.

Câu 50: Một vật khối lượng 750g dao động điều hoà với biên độ 4cm, chu kỳ 2s, (lấy π2 = 10). Năng lượng dao động của vật là:

A. E = 60kJ.                   B. E = 60J.

C. E = 6mJ.                    D. E = 6J.

Đáp án:

26B 27C 28C 29C 30C 31B 32C 33B 34B 35B
36D 37A 38C 39C 40B 41B 42A 43C 44C 45B
46B 47D 48D 49B 50C

Hướng dẫn giải:

Câu 26. Chọn B.  Hướng dẫn: Gia tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật ở hai vị trí biên, gia tốc của vật ở VTCB có giá trị bằng không.

Câu 27. Chọn C.

Hướng dẫn: Vật đổi chiều chuyển động khi vật chuyển động qua vị trí biên độ, ở vị trí đó lωc phục hồi tác dụng lên vật đạt giá trị cực đại.

Câu 28. Chọn C. 

Hướng dẫn: áp dụng công thức độc lập với thời gian Trắc nghiệm Vật lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa (tiếp theo) ta thấy vận tốc của vật đạt cực đại khi vật chuyển động qua vị trí x = 0.

Câu 29. Chọn C.

Hướng dẫn: áp dụng công thức độc lập với thời gian a = -ω2x, ta suy ra độ lớn của gia tốc bằng không khi vật chuyển động qua vị trí x = 0(VTCB).

Câu 30. Chọn C.

Hướng dẫn: Phương trình dao động x = Acos(ωt + φ) và phương trình vận tốc v = x’ = -ωAsin(ωt + φ) = ωAcos(ωt + φ + π/2). Như vậy vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha hơn li độ một góc π/2.

Câu 31. Chọn B.

Hướng dẫn: Phương trình dao động x = Acos(ωt + φ) và phương trình gia tốc a = x” = -ωAcos(ωt + φ) = ωAcos(ωt + φ + π). Như vậy vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha với li độ.

Câu 32. Chọn C

Hướng dẫn: Phương trình dao động x = Acos(ωt + φ), phương trình vận tốc v = x’ = -ωAsin(ωt + φ) = ωAcos(ωt + φ + π/2), và phương trình gia tốc a = x” = -ωAcos(ωt + φ) = ωAcos(ωt + φ + π). Như vậy gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha hơn vận tốc một góc π/2.

Câu 33. Chọn B.

Hướng dẫn: Thời điểm ban đầu có thể vật vừa có động năng và thế năng do đó kết luận cơ năng luôn bằng động năng ở thời điểm ban đầu là không đúng.

Câu 34. Chọn B.

Hướng dẫn: So sánh phương trình dao động x = 6cos(4πt)cm với phương trình tổng quát của dao

động điều hoà x = Acos(ωt + φ) ta thấy biên độ dao động của vật là A = 6cm.

Câu 35. Chọn B. Hướng dẫn: So sánh phương trình dao động Trắc nghiệm Vật lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa (tiếp theo) với phương trình tổng quát của dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ) ta thấy biên độ dao động của vật là A = 4cm.

Câu 36. Chọn D.

Hướng dẫn: So sánh phương trình dao động x = 6cos(4πt)cm với phương trình tổng quát của dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ) ta thấy tần số góc của dao động là ω = 4πrad/s. Suy ra chu kỳ dao động của vật là Trắc nghiệm Vật lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa (tiếp theo).

Câu 37. Chọn A. Hướng dẫn: Tương tự câu 2.36.

Câu 38. Chọn C.

Hướng dẫn: So sánh phương trình dao động x = 6cos(4πt)cm với phương trình tổng quát của dao

động điều hoà x = Acos(ωt + φ) ta thấy tần số góc của dao động là ω = 4πrad/s. Suy ra tần số dao động của vật là Trắc nghiệm Vật lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa (tiếp theo).

Câu 39. Chọn C.

Hướng dẫn: So sánh phương trình dao động Trắc nghiệm Vật lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa (tiếp theo) với phương trình tổng quát của dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ) ta thấy pha dao động của vật là Trắc nghiệm Vật lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa (tiếp theo) , thay t = 1s ta được kết quả 1,5π(rad).

Câu 40. Chọn B.

Hướng dẫn: Thay t = 10s vào phương trình x = 6cos(4πt)cm, ta được toạ độ của vật là x = 6cm.

Câu 41. Chọn B.

Hướng dẫn: Xem câu 2.40.

Câu 42. Chọn A.

Hướng dẫn: Từ phương trình dao động x = 6cos(4πt)cm ta suy ra phương trình vận tốc v = x’ = – 24πsin(4πt)cm/s. Thay t = 7,5s vào phương trình v = – 24πsin(4πt)cm/s ta được kết quả v = 0.

Câu 43. Chọn C.

Hướng dẫn: Từ phương trình dao động x = 6cos(4πt)cm ta suy ra phương trình gia tốc a = x” = – 96π2cos(4πt)cm/s2. Thay t = 5s vào phương trình a = – 96π2cos(4πt)cm/s2 ta được kết quả a = – 947,5cm/s2.

Câu 44. Chọn C.

Hướng dẫn: Từ phương trình x = 2cos10πt(cm) ta suy ra biên độ A = 2cm. Cơ năng trong dao động điều hoà E = Eđ + Et, theo bài ra Eđ = 3Et suy ra E = 4Et,  áp dụng công thức tính thế năng Trắc nghiệm Vật lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa (tiếp theo) và công thức tính cơ năng Trắc nghiệm Vật lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa (tiếp theo) → x = ± A/2 = ± 1cm.

Câu 45. Chọn B.

Hướng dẫn: Vật dao động theo phương trình tổng quát x = Acos(ωt + φ), A = 4cm, chu kỳ Trắc nghiệm Vật lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa (tiếp theo) chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương → pha ban đầu φ = -π/2.

Vậy phương trình dao động là Trắc nghiệm Vật lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa (tiếp theo)

Câu 46. Chọn B.

Hướng dẫn: Động năng và thế năng trong dao động điều hoà biến đổi tuần hoàn với chu kỳ bằng 1/2 chu kỳ của vận tốc, gia tốc và li độ.

Câu 47. Chọn D.

Hướng dẫn: Gia tốc của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên, ở vị trí biên thế năng của vật đạt cực đại, động năng của vật đạt cực tiểu.

Câu 48. Chọn D.

Hướng dẫn: Thế năng của vật dao động điều hoà biến đổi tuần hoàn theo thời gian.

Câu 49. Chọn B.

Hướng dẫn: Động năng của vật dao động điều hoà biến đổi tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ T/2.

Câu 50. Chọn C.

Hướng dẫn: áp dụng công thức tính cơ năng Trắc nghiệm Vật lý 12: Bài 1. Dao động điều hòa (tiếp theo) , đổi đơn vị của khối lượng và biên độ: 750g = 0,75kg, 4cm = 0,04m, thay vào công thức tính cơ năng ta được E = 6.10-3J.

Xem tiếp: Trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 2. Con lắc lò xo

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Vật Lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button