Hóa HọcLớp 10

Trắc nghiệm về hợp chất có oxi của Clo

Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, nước Gia-ven được điều chế bằng cách

A. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

B. điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm về hợp chất có oxi của Clo

C. cho khí clo tác dụng với dung dịch NaOH.

D. cho khí flo tác dụng cới dung dịch NaOH.

Đáp án đúng: C. cho khí clo tác dụng với dung dịch NaOH

Câu 2: Trong công nghiệp, nước Gia-ven được điều chế bằng cách

A. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

B. điện phân dung dịch NaCI không có màng ngăn.

C. cho khí clo tác dụng với dung dịch NaOH.

D. cho khí flo tác dụng với dung dịch NaOH.

Đáp án đúng: B. điện phân dung dịch NaCI không có màng ngăn.

Câu 3: Cho các phản ứng sau:

Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O

NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O

CaOCl2 + CO2 + H2O → CaCO3 + CaCl2 + HClO

Trong các phản ứng trên, số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là: 

A. 2               B. 3                C. 4                 D. 1

Đáp án đúng: A. 2     

Câu 4: Clorua vôi là muối của kim loại canxi với 2 loại gốc axit là clorua Cl và hipoclorit ClO. Vậy clorua vôi gọi là muối gì ?

A. Muối trung hoà.                   B. Muối kép.

C. Muối của 2 axit.                 D. Muối hỗn tạp

Đáp án đúng:  D. Muối hỗn tạp

Câu 5: Dẫn 4,48 lít hỗn hợp khí gồm N2 và Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, còn lại 1,12 lít khí thoát ra. Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăm thể tích của Cl2 trong hỗn hợp trên là

A. 88,38%

B. 75,00%

C. 25,00%

D. 11,62%

Đáp án đúng:  B. 75,00%

Câu 6: Khi bị nung nóng, kali clorat bị phân hủy theo hai phản ứng sau: 

Tính chất của KClO3 được diễn tả theo phát biểu nào sau đây?

A. KClO3 không có tính oxi hóa và tính khử

B. KClO3 chỉ có tính khử

C. KClO3 chỉ có tính oxi hóa

D. KClO3 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

Đáp án đúng:  D. KClO3 vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

Câu 7: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Nước Gia-ven là dung dịch hỗn hợp muối NaCl và NaCIO.

B. Clorua vôi là chất bột màu trắng, xốp, có tính oxi hóa mạnh.

C. Nước Gia-ven dung để tẩy trắng vải, sợi và tẩy uế chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ sinh.

D. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit.

Đáp án đúng: D. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit.

Câu 8: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí Cl2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng, nồng độ NaOH còn lại là 0,5M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). Nông độ mol ban đầu của dung dịch NaOH là

A. 0,5M                B. 0,1M                C. 1,5M                  D. 2,0M

Đáp án đúng: C. 1,5M                 

Giải thích: 

nCl2 = 0,1; nNaOH (dư) = 0,2 . 0,5 = 0,1 mol

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

⇒ nNaOH (bd) = 0,2 + 0,1 = 0,3 mol

⇒ CM NaOH = 0,3 / 0,2 = 1,5 M

Câu 9: Hỗn hợp X gồm KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl có khối lượng 82,3 gam. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được 13,44 lít O2 (đktc), chất rắn Y gồm CaCl2 và KCl. Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với 0,3 lít dung dịch K2CO31M thu được dung dịch Z. Lượng KCl trong Z nhiều gấp 5 lần lượng KCl trong X. Thành phần phần trăm khối lượng KCl trong X là

A. 25,62%

B. 12,67%

C. 18,10%

D. 29,77%

Đáp án đúng: C. 18,10%

Giải thích: 

nO2= 0,6 mol; nK2CO3= 0,3 mol ⇒ nCaCl2= nK2CO3 = 0,3 mol

Bảo toàn khối lượng: m= 82,3 – 0,6.32 = 63,1 (gam).

⇒ mKCl (Y) = 63,1 – 0,3.111 = 29,8 (gam) ⇒ nKCl (Y)= 0,4 mol

⇒ nKCl (Z) = nKCl (Y) + 2nK2CO3 = 0,4 + 2.0,3 = 1 (mol)

⇒ nKCl (X) = 1/5.1 = 0,2 (mol)

⇒ %mKCl = 0,2.74,5/82,3.100% = 18,10%

Câu 9: Hỗn hợp X gồm KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl có khối lượng 82,3 gam. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được 13,44 lít O2 (đktc), chất rắn Y gồm CaCl2 và KCl. Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với 0,3 lít dung dịch K2CO3 1M thu được dung dịch Z. Lượng KCl trong Z nhiều gấp 5 lần lượng KCl trong X. Thành phần phần trăm khối lượng KCl trong X là

A. 25,62%             B. 12,67%               C. 18,10%             D. 29,77%

Đáp án đúng: C. 18,10%             

Giải thích: 

nO2= 0,6 mol; nK2CO3= 0,3 mol ⇒ nCaCl2= nK2CO3 = 0,3 mol

Bảo toàn khối lượng: mY = 82,3 – 0,6.32 = 63,1 (gam).

⇒ mKCl (Y) = 63,1 – 0,3.111 = 29,8 (gam) ⇒ nKCl (Y)= 0,4 mol

⇒ nKCl (Z) = nKCl (Y) + 2nK2CO3 = 0,4 + 2.0,3 = 1 (mol)

⇒ nKCl (X) = 1/5.1 = 0,2 (mol)

⇒ %mKCl = 0,2.74,5/82,3.100% = 18,10%

Câu 10: Cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCI, toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch kiềm đặc, nóng tạo ra dung dịch X. Trong dung dịch X có những muối nào sau đây?

A. KCI, KCIO.

B. NaCI, NaOH.

C. NaCI, NaCIO3.

D. NaCI, NaCIO.

Đáp án đúng: C. NaCI, NaCIO3.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Hóa Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button