GDQPLớp 12

Trách nhiệm của bản thân để thực hiện tốt QPAN ở cơ quan, nhà trường hiện nay

Câu hỏi: Trách nhiệm của bản thân để thực hiện tốt QPAN ở cơ quan, nhà trường hiện nay.

Trả lời:

– Vận động nhân dân và người thân chấp hành các quy định của pháp luật, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, làm suy thoái tư tưởng chính trị. Phát hiện, tố cáo các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, làm nguy hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Bạn đang xem: Trách nhiệm của bản thân để thực hiện tốt QPAN ở cơ quan, nhà trường hiện nay

Nội dung câu hỏi này nằm trong phần kiến thức nền quốc phòng, hãy cũng THPT Ninh Châu tìm hiểu chi tiết hơn nhé!

1. Quốc phòng toàn dân là gì?

– Quốc phòng toàn dân nghĩa là toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò nòng cốt, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, quản lý thống nhất của Nhà nước. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là quan điểm nhất quán được khẳng định trong văn kiện các kỳ đại hội của Đảng. 

2. Tại sao phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân

– Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là chủ trương chiến lược, xuyên suốt của Đảng, nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Trong bối cảnh an ninh, chính trị thế giới, khu vực diễn biến phức tạp hiện nay, nhiệm vụ này càng trở nên quan trọng và cần thiết.

3. Bản chất của nền quốc phòng toàn dân

– Bản chất của nền tảng quốc phòng toàn dân được xây dựng là nền tảng nền tảng, tinh thần của nền tảng quốc phòng vững mạnh, cùng với đấu tranh quốc phòng, thực hiện lợi ích của tổ chức bảo vệ. Trọng tiễn, nhờ hiện tốt đường ngắn quốc gia, cách mạng nước ta thực hiện được lợi ích quan trọng. Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều yếu tố phức tạp, khó dự báo, đặt yêu cầu mới cho tổ chức bảo vệ nghiệp vụ. Vì vậy, xây dựng nền quốc phòng toàn dân có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm mục đích làm thất bại âm thanh, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ các thế lực thù địch; đồng thời, tăng cường sức mạnh quốc phòng, nâng cao khả năng phòng thủ đất nước, sẵn sàng đánh bại mọi đồ đạc chiến lược. Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân bao gồm nhiều vấn đề,

4. Xây dựng quốc phòng toàn dân da màu về các mặt

Xây dựng quốc phòng toàn dân về chính giá trị là nội dung quan trọng, quyết định sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân. Chiến lược quốc phòng Việt Nam thời kỳ mới chỉ rõ: “Kiên trì đường ngắn quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân gắn kết với hệ thống chính trị được xây dựng từ Trung ương đến cơ sở vững mạnh”. Như vậy, xây dựng nền tảng chính nền tảng của quốc gia toàn dân trước khi xây dựng xong hệ thống nền tảng chính, trọng tâm là nền tảng của Đảng được xây dựng. Trước yêu cầu, mới nhiệm vụ, cần bảo dưỡng, bảo trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, sửa chữa Đảng; coi trọng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao trí tuệ, tính toán chiến đấu của toàn Đảng và từng bộ, quản lý, nhất là bộ lãnh đạo, chủ quản lý . Thay đổi công ty tư vấn mới, tự động luận, thúc đẩy tổng hợp, Hướng dẫn làm văn bản các vấn đề cơ bản về chủ nghĩa xã hội Nghiên cứu, cố gắng phục vụ nhân dân và phản hồi các điểm sai. Thay đổi tác vụ mới, nội bộ bảo vệ công cụ và bộ phận lãnh đạo của Đảng; can đảm bảo, đấu tranh, đẩy lùi trạng thái suy nghĩ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vv Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân và quốc phòng, Tổ quốc bảo vệ. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân và vì dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động của các quyền chính của các cấp. Thay đổi mới nội dung, hoạt động phương thức của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, thực hiện tốt dân chủ, giám sát và phản biện xã hội. Tăng cường liên kết khối toàn dân tộc, create and phát huy sức mạnh tổng hợp vững chắc với sự bảo vệ của Tổ quốc. Cùng với chính hệ thống xây dựng, cần tập trung “Xây dựng“ thế trận lòng dân ”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân” 1. Thực chất là xây dựng lực lượng lớn nhất, nhanh nhất, nhanh nhất, dựa trên nền tảng vững chắc của nền quốc phòng toàn dân và sự nghiệp quốc phòng, Tổ quốc bảo vệ. Trọng tâm được xây dựng và cố định trong lòng nhân dân với Đảng, Nhà nước và xã hội chủ nghĩa, Khởi động lòng yêu nước, tự hào dân tộc và trách nhiệm của mọi người dân. Để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, cần thực hiện tốt Quy chế dân chủ; bồi dưỡng kiến ​​thức phòng và an ninh; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến ​​của nhân dân, cần tập trung “Xây dựng“ thế trận lòng dân ”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ”1. Thực chất là xây dựng lực lượng lớn nhất, nhanh nhất, nhanh nhất, dựa trên nền tảng vững chắc của quốc phòng toàn dân và quốc phòng, Tổ chức bảo vệ. Trọng tâm được xây dựng và cố định trong lòng nhân dân với Đảng, Nhà nước và xã hội chủ nghĩa, Khởi động lòng yêu nước, tự hào dân tộc và trách nhiệm của mọi người dân. Để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, cần thực hiện tốt Quy chế dân chủ; bồi dưỡng kiến ​​thức phòng và an ninh; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến ​​của nhân dân, cần tập trung “Xây dựng“ thế trận lòng dân ”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân” 1. Thực chất is built to the volume of most, fastest, fastest, dựa trên nền tảng vững chắc của quốc phòng toàn dân và quốc phòng, Tổ quốc bảo vệ. Trọng tâm được xây dựng và cố định trong lòng nhân dân với Đảng, Nhà nước và xã hội chủ nghĩa, Khởi động lòng yêu nước, tự hào dân tộc và trách nhiệm của mọi người dân. Để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, cần thực hiện tốt Quy chế dân chủ; bồi dưỡng kiến ​​thức phòng và an ninh; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến ​​của nhân dân, dựa trên nền tảng vững chắc của quốc phòng toàn dân và quốc phòng, Tổ quốc bảo vệ. Trọng tâm được xây dựng và cố định trong lòng nhân dân với Đảng, Nhà nước và xã hội chủ nghĩa, Khởi động lòng yêu nước, tự hào dân tộc và trách nhiệm của mọi người dân. Để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, cần thực hiện tốt Quy chế dân chủ; bồi dưỡng kiến ​​thức phòng và an ninh; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến ​​của nhân dân, dựa trên nền tảng vững chắc của quốc phòng toàn dân và quốc phòng, Tổ quốc bảo vệ. Trọng tâm được xây dựng và cố định trong lòng nhân dân với Đảng, Nhà nước và xã hội chủ nghĩa, Khởi động lòng yêu nước, tự hào dân tộc và trách nhiệm của mọi người dân. Để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, cần thực hiện tốt Quy chế dân chủ; bồi dưỡng kiến ​​thức phòng và an ninh; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến ​​của nhân dân, bồi dưỡng kiến ​​thức và an ninh; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến ​​của nhân dân, bồi dưỡng kiến ​​thức và an ninh; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến ​​của nhân dân,

-Xây dựng quốc phòng toàn dân về kinh tế xây dựng toàn nền nền tảng, của nền quốc phòng toàn dân, Tổ quốc bảo vệ. Xây dựng về kinh tế, trước hết là phát triển nhanh, mạnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm kinh tế sản xuất ra nhiều cải tiến, vật chất, tăng cường khả năng dự trữ cho quốc phòng, sẵn sàng huy động cho các nhiệm vụ. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách huy động lực, phương tiện từ nền kinh tế, các dịch vụ của quốc phòng, cũng như xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong nền kinh tế, kinh tế có nước ngoài đầu tư. You must keep the way of the direction of the meaning of the Society in too the developer of the kinh tế. Keep install Firmware, tự chủ, hợp tác mở rộng kinh tế quốc tế, huy động các nguồn lực từ bên ngoài vào xây dựng thế trận quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc sớm, từ xa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Nội dung cốt lõi xây dựng nền quốc phòng toàn dân về kinh tế là kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận và lực lượng của nền quốc phòng toàn dân trong phát triển kinh tế – xã hội. Tổ chức, triển khai đồng bộ, thống nhất kết hợp kinh tế với quốc phòng ngay từ trong đường ngắn, chính sách, quy hoạch, kế hoạch tổng thể đến biện pháp thực hiện từ Trung ương đến địa phương; chú ý điều chỉnh quan trọng giữa các vùng, miền, địa bàn chiến lược, các yếu tố quan trọng về quốc phòng, an ninh. Tăng cường xây dựng các ứng dụng công cụ; kết hợp quy hoạch các điểm quan trọng với quốc phòng, nhất là các điểm quan trọng của phòng thủ chiến lược quốc gia. Phát triển kinh tế – xã hội vùng biên đất gắn với tăng cường, cố định quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát triển kinh tế biển gắn kết với hệ thống bảo vệ chắc chắn các quyền, đảo. Xây dựng, phát triển công ty quốc phòng bảo đảm từng bước hòa nhập với công ty quốc gia, tiến tới hình thành các tập đoàn, tổ chức hợp tác quốc phòng sử dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh các ứng dụng thành công khoa học – công nghệ trong sản xuất vũ khí, trang bị quân sự, tập trung vào hệ thống tên, tự động hóa chỉ huy, tác chiến không gian mạng,… vũ khí bảo vệ, trang được kỹ thuật hiện đại cho Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. phát triển công ty quốc phòng bảo mật từng bước hòa nhập với công ty quốc gia, tiến tới hình thành các tập đoàn, tổ hợp tác quốc phòng sử dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh các ứng dụng thành công khoa học – công nghệ trong sản xuất vũ khí, trang bị quân sự, tập trung vào hệ thống tên, tự động hóa chỉ huy, tác chiến không gian mạng,… vũ khí bảo vệ, trang được kỹ thuật hiện đại cho Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. phát triển công ty quốc phòng bảo mật từng bước hòa nhập với công ty quốc gia, tiến tới hình thành các tập đoàn, tổ hợp tác quốc phòng sử dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh các ứng dụng thành công khoa học – công nghệ trong sản xuất vũ khí, trang bị quân sự, tập trung vào hệ thống tên, tự động hóa chỉ huy, tác chiến không gian mạng,… vũ khí bảo vệ, trang được kỹ thuật hiện đại cho Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. trang được kỹ thuật hiện đại cho Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. phát triển công ty quốc phòng bảo mật từng bước hòa nhập với công ty quốc gia, tiến tới hình thành các tập đoàn, tổ hợp tác quốc phòng sử dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh các ứng dụng thành công khoa học – công nghệ trong sản xuất vũ khí, trang bị quân sự, tập trung vào hệ thống tên, tự động hóa chỉ huy, tác chiến không gian mạng,… vũ khí bảo vệ, trang được kỹ thuật hiện đại cho Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. trang được kỹ thuật hiện đại cho Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. phát triển công ty quốc phòng bảo mật từng bước hòa nhập với công ty quốc gia, tiến tới hình thành các tập đoàn, tổ hợp tác quốc phòng sử dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh các ứng dụng thành công khoa học – công nghệ trong sản xuất vũ khí, trang bị quân sự, tập trung vào hệ thống tên, tự động hóa chỉ huy, tác chiến không gian mạng,

– Xây dựng quốc phòng toàn dân nền tảng là nền tảng nền tảng sức mạnh cơ bản, đặc biệt, cốt lõi của nền quốc phòng toàn dân, sự nghiệp quốc phòng, Tổ quốc bảo vệ; is the centre power all the face water, is the best to win all the works in tranh vũ trang bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Xây dựng về quân sự, trước hết là xây dựng lực lượng quân sự, coi trọng xây dựng lực lượng toàn dân. Đây là lực lượng rất quan trọng, cần chuẩn bị chu đáo mọi mặt, sẵn sàng vũ trang toàn dân khi cần thiết. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng toàn bộ cốt lõi của nền quốc phòng dân chúng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button