Lớp 12Sinh Học

Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là

Câu hỏi: Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng.

A. Tăng tỷ lệ dị hợp, giảm tỷ lệ đồng hợp

B. Phân hóa thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau

Bạn đang xem: Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là

C. Duy trì tỷ lệ số cá thể ở trạng thái dị hợp tử

D. Phân hóa đa dạng và phong phú về kiểu gen

Trả lời

Đáp án : B. Phân hóa thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau

Trong quần thể tự phối, tần số alen không thay đổi, tần số KG thay đổi theo hướng; tỷ lệ dị hợp giảm dần, đồng hợp tăng lên => tạo các dòng thuần.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu về quần thể và quần thể tự phối nhé

1 Quần thể là gì?

Quần thể là một tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định, có khả năng sinh sản tạo ra các thế hệ mới.

Ví dụ: Quần thể cá chép sống ở trong ao

2 Vốn gen là gì? 

Vốn gen là tập hợp tất cả các alen có trong quần thể ở một thời điểm xác định, vốn gen thể hiện qua tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể:

– Tần số kiểu gen: Là tỉ lệ giữa số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể có trong quần thể, ở một thời điểm nhất định.

– Tần số alen: là tỉ lệ giữa số lượng alen đó trên tổng số alen của các loại alen khác nhau của gen đó trong quần thể tại một thời điểm xác định.

3. Khái niệm quần thể tự phối

– Các quần thể thực vật tự thụ phấn, các quần thể động vật lưỡng tính tự thụ tinh và các quần thể động vật giao phối cận huyết (hay giao phối gần) thuộc về quần thể tự phối.

4. Đặc trưng di truyền của quần thể tự phối

– Quần thể tự phối bao gồm những dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

– Sự chọn lọc trong các dòng thuần của quần thể thường không có hiệu quả.

– Sự tự phối làm cho số quần thể có số cá thể dị hợp ngày càng giảm dần, số cá thể đồng hợp ngày càng tăng dần, quần thể dần dần bị phân thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau, làm giảm tính đa dạng của sinh vật.

– Trong quá trình tự phối liên tiếp qua nhiều thế hệ:

 + Tần số alen trong các quần thể tự phối không thay đổi qua các thế hệ.

 +  Tần số kiểu gen trong quần thể tự phối thay đổi theo hướng giảm dần tỷ lệ kiểu gen dị hợp tử, tăng dần tỷ lệ kiểu gen đồng hợp tử và cuối cùng tỷ lệ các đồng hợp tử bàng tần số của các alen tương ứng.

 +  Mức độ đa dạng di truyền trong các quần thể tự phối đều bị giảm.

 +  Sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể tự phối qua các thế hệ:

Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (ảnh 2)

5. Bài tập quần thể tự phối 

Dạng 1: Cho thành phần kiểu gen của thế hệ P (thế hệ xuất phát) 100% dị hợp Aa qua n thế hệ tự phối tìm thành phần kiểu gen của thế hệ Fn

Cách giải:

Quần thể P Sau n thế hệ tự phối thành phần kiểu gen thay đổi như sau:

Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (ảnh 3)

Ví dụ 1: Quần thể ban đầu 100% cá thể có kiểu gen dị hợp. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn thành phần kiểu gen của quần thể như thế nào?

Giải nhanh:

Sau n thế hệ tự phối thành phần kiểu gen thay đổi như sau (Với n = 3)

Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (ảnh 4)

Dạng 2: Cho thành phần kiểu gen của thế hệ P qua n thế hệ tự phối tìm thành phần kiểu gen của thế hệ Fn

Cách giải: 

Quần thể tự phối có thành phần kiểu gen của thể hệ P ban đầu như sau: xAA + yAa + zaa

Quần thể P Sau n thế hệ tự phối thành phần kiểu gen thay đổi như sau: 

Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (ảnh 5)

Ví dụ 2: Quần thể P có 35AA : 14Aa : 91aa = 1. Các cá thể trong quần thể tự phối bắt buộc qua 3 thế hệ tìm cấu trúc của quần thể qua 3 thế hệ.

Giải:

Cấu trúc của quần thể P: 0,25AA + 0,1Aa + 0,65aa

Cấu trúc của quần thể qua 3 thế hệ:

Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (ảnh 6)

Ví dụ 3: Quần thể tự thụ phấn có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,8Bb + 0,2bb = 1. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn cấu trúc của quần thể như thế nào?

Giải:

Trong quần thể tự phối, thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng là (ảnh 7)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Sinh Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button