Lớp 12Tiếng Anh

Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về ô nhiễm đất

Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về ô nhiễm đất – Mẫu 1

   Soil pollution is seriously devastating agricultural land in Vietnam. Every year, the areas of acid sulphate soil and salty soil increase affecting on farming and breeding of farmers.(Ô nhiễm đất đang tàn phá nghiêm trọng đất nông nghiệp tại Việt Nam. Cứ mỗi năm, diện tích đất phèn và đất ngập mặn lại tăng lên ảnh hưởng rất lớn đến trồng trọt và chăn nuôi của người nông dân.)

   Soil pollution stems from many different causes, both natural and artificial ones.(Ô nhiễm đất bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau có cả nguyên nhân từ tự nhiên và nguyên nhân nhân tạo.)

   For natural causes such as acid soil, salty soil. This not only makes the soil worse, but also affects the growth of animals living on the ground.(Đối với nguyên nhân thuộc về tự nhiên như là đất phèn, đất mặn. Nguyên nhân này không những làm cho đất đai xấu đi mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của các động vật sống ở dưới đất.)

Bạn đang xem: Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về ô nhiễm đất

   The cause of artificial soil pollution is largely from human consciousness. Overuse of fertilizers and pesticides on crops has accidentally caused the soil to become acidic, and soil fertility is lost. Moreover, soil pollution is also partly caused by littering and trash is not properly disintegrated.(Nguyên nhân gây ô nhiễm đất nhân tạo phần lớn là từ ý thức của con người. Việc làm dụng quá nhiều phân bón và thuốc trừ sâu cho cây trồng đã vô tình làm cho đất bị chua, đất mất đi độ phì nhiêu. Hơn nữa, ô nhiễm đất cũng một phần là do xả rác bừa bãi, rác phân hủy không đúng chỗ.)

    Currently, educating the entire population in limiting soil pollution is extremely important. Furthermore, the state should recommend people to use microbiological fertilizers to help protect the soil.(Hiện nay, việc giáo dục toàn dân trong việc hạn chế gây ô nhiễm đất là cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, nhà nước nên khuyến cáo người dân sử dụng phân bón vi sinh để giúp bảo vệ đất.)

Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về ô nhiễm đất – Mẫu 2

    The land environment pollution in our country has occurred in both rural and urban areas. When the concentrations of the toxin increase beyond safe levels, beyond the cleanability of the soil, the soil source becomes polluted.

 (Tình trạng ô nhiễm môi trường đất ở nước ta đã xảy ra cả nông thôn và thành thị. Khi các nồng độ của chất độc tăng vượt quá mức an toàn, vượt quá khả năng làm sạch của đất thì nguồn đất sẽ bị ô nhiễm.)

   The cause of soil environmental pollution is gas waste, radioactive substances, heavy metals, organic and chemical wastes, oil and gas …. if impact on the soil will cause soil pollution.

(Nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường đất là do chất thải khí, chất phóng xạ, kim loại nặng, chất thải hữu cơ và hóa học, dầu khí… nếu tác động vào đất đều gây ô nhiễm đất.)

    In addition, if people do not consciously dispose of garbage at the right place, domestic waste and industrial waste also contribute to serious soil environmental impacts..

(Thêm vào đó, nếu con người không có ý thức vứt rác đúng nơi quy định, chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp cũng góp phần làm ảnh hưởng đến môi trường đất nghiêm trọng.)

   Soil environmental pollution greatly affects the ecosystem of our country, the land is barren, trees cannot grow and animals have no place to live.

(Ô nhiễm môi trường đất ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái của nước ta, đất đai cằn cỗi, cây cối không thể phát triển và động vật không còn nơi sinh sống.)

   When humans come into direct contact with soil or through the evaporation of soil pollutants, human health is in great danger such as: increased risk of birth defects, respiratory disorders, cancer…

(Khi con người tiếp xúc trực tiếp với đất hoặc thông qua sự bốc hơi của chất gây ô nhiễm đất, sức khỏe của con người bị đe dọa cực kỳ lớn như: tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh, rối loạn hô hấp, ung thư…)

Viết đoạn văn bằng Tiếng Anh về ô nhiễm đất – Mẫu 3

   Soil pollution is an example of our negative impacts on the environment. Due to modern farming practices and the abuse of chemical pesticides, the soil is losing more and more crucial minerals and microorganisms in it. As a result, the quality of soil is rapidly degraded. Arable land will turn into desert or be lost to erosion and water logging. Furthermore, the soil is also polluted by improper disposal of waste or heavy metals from factories and power plants. These substances will enter the waterways and then our food chain, which gradually do harm to our health. To solve the problem, plants must build proper waste disposal systems and people should avoid using harmful chemicals in farming. 

Dịch nghĩa:

    Ô nhiễm đất là một ví dụ về tác động tiêu cực của chúng ta đối với môi trường. Do các hoạt động canh tác hiện đại và việc lạm dụng thuốc trừ sâu hóa học, đất ngày càng mất đi nhiều khoáng chất và vi sinh vật quan trọng trong đó. Kết quả là chất lượng đất bị suy thoái nhanh chóng. Đất canh tác sẽ biến thành sa mạc hoặc bị xói mòn và mất nước. Hơn nữa, đất cũng bị ô nhiễm do xử lý chất thải hoặc kim loại nặng không đúng cách từ các nhà máy và nhà máy điện. Những chất này sẽ đi vào đường nước và sau đó là chuỗi thức ăn của chúng ta, dần dần gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Để giải quyết vấn đề này, các nhà máy phải xây dựng hệ thống xử lý chất thải phù hợp và người dân nên tránh sử dụng các hóa chất độc hại trong canh tác.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Tiếng Anh 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button