Lớp 12Tiếng Anh

When living and working in another country

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

PERCEPTIONS OF ANIMALS ACROSS CULTURES

When living and working in another country, there are numerous things to consider apart from the more obvious ones of climate, language, religion, currency, etc. Some important considerations are less obvious. For example, do you have a pet or do you enjoy a hobby such as horse riding? Your animal or hobby may be perceived in a completely different light in another culture so it’s important to consider the significance given to specific animals in different parts of the world and general perceptions towards them.

Bạn đang xem: When living and working in another country

One example which is often mentioned in popular press is the case of dogs. In some cultures, like the US or UK, dogs are loved and considered a great pet to have at home and with the family. In other cultures, such as those where Islam is the majority religion, dogs may be perceived as dirty or dangerous. Muslims treatment of dogs is still a matter of debate amongst Islamic scholars. While these animals are widely considered by many Western cultures to be ‘man’s best friend’, the Koran describes them as “unhygienic”. Muslims will therefore avoid touching a dog unless he can wash his hands immediately afterwards, and they will almost never keep a dog in their home.

In Iran, for instance, a cleric once denounced ‘the moral depravity’ of dog owners and even demanded their arrest. If you are an international assignee living and working in Saudi Arabia or another Arabic country, you should remember this when inviting Arab counterparts to your house in case you have a dog as a pet. This is just one example of how Islam and other cultural beliefs can impact on aspects of everyday life that someone else may not even question. A Middle Eastern man might be very surprised when going to Japan, for instance, and seeing dogs being dressed and pampered like humans and carried around in baby prams!

Dogs are not the only animals which are perceived quite differently from one culture to another. In India, for example, cows are sacred and are treated with the utmost respect. Conversely in Argentina, beef is a symbol of national pride because of its tradition and the high quality of its cuts. An Indian working in Argentina who has not done his research or participated in a cross cultural training programme such as Doing Business in Argentina may be surprised at his first welcome dinner with his Argentinean counterparts where a main dish of beef would be served.

It is therefore crucial to be aware of the specific values assigned to objects or animals in different cultures to avoid faux-pas or cultural misunderstandings, particularly when living and working in another culture. Learning how people value animals and other symbols around the world is one of the numerous cultural examples discussed in Communicaid’s intercultural training courses. Understanding how your international colleagues may perceive certain animals can help you ensure you aren’t insensitive and it may even provide you with a good topic for conversation.

Câu 1: What does the author suggest in the last paragraph?

A. Talking about different perceptions with others will help you overcome insensitivity.

B. To avoid cultural shocks, people should not live or work in another culture.

C. It’s important to value the objects or animals in different countries before going there.

D. Understanding different perceptions of animals will help you avoid faux-pas in another nation.

Câu 2: According to paragraph 2, which sentence is INCORRECT?

  1. The dog is a typical example of different views in the world about animals.
  2. Dogs are well-treated and loved in the US and UK.
  3. Muslims are those considering dogs as their best pets at home.
  4. People whose religion is Islam don’t like having dogs in their home.

Câu 3:The word “unhygienic” in the second paragraph is closest in meaning to _______.

A. unhealthy 

B. undependable  

C. unreliable  

D. unacceptable

Câu 4:What does the word “this” in paragraph 3 refer to?

A. you are an international assignee

B. you are having a dog as pet

C. a cleric once denounced the moral depravity of dog owners and even demanded their arrest

D. you are living and working in Saudi Arabia or another Arabic country

Câu 5:The author mentioned cows in paragraph 4 as an example of _______.

A. the animals that are differently perceived in numerous cultures

B. sacred animals in Argentina

C. a symbol of a nation for its high quality of nutrients

D. which may cause surprise for Argentinian people at dinner

Câu 6: Which of the following could be the main idea of the passage?

A. Perceptions of animals across cultures

B. What should be learnt before going to anther country

C. Dogs and different beliefs in the world

D. Muslims and their opinions about animals

Câu 7:The word “pampered” in the third paragraph could be best replaced by _______.

A. indulged  

B. take care of

C. made up

D. respected

Câu 8:It can be inferred from the passage that _______.

A. people will change their perceptions of animals when living in another culture

B. you should not be surprised if other counterparts consider your sacred animals as food

C. there are many things to research before going to live and work in another country

D. respecting other cultures is good way to have a successful life abroad

Answer:

Câu 1: D

Câu 2: C

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: A

Câu 6: A

Câu 7: B

Câu 8: C

Bài dịch:

NHẬN THỨC VỀ ĐỘNG VẬT GIỮA CÁC NỀN VĂN HÓA

Khi sống và làm việc ở một quốc gia khác, có rất nhiều điều cần xem xét ngoài những điều rõ ràng hơn như khí hậu, ngôn ngữ, tôn giáo, tiền tệ, v.v … Một số sự cân nhắc quan trọng ít rõ ràng hơn. Chẳng hạn, bạn có nuôi thú cưng hay bạn có một sở thích như cưỡi ngựa? Thú cưng hoặc sở thích của bạn có thể được nhận thức ở một khía cạnh hoàn toàn khác trong một nền văn hóa khác, vì vậy, điều quan trọng là phải xem xét tầm quan trọng của các động vật cụ thể ở các khu vực khác nhau trên thế giới và nhận thức chung về chúng.

Một ví dụ thường được đề cập trên những tờ báo phổ biến và về chó. Ở một số nền văn hóa, như Mỹ hoặc Anh, chó được yêu thích và được coi là thú cưng tuyệt vời để nuôi trong nhà và với gia đình. Ở các nền văn hóa khác, chẳng hạn như những nơi mà Hồi giáo là tôn giáo chính, loài chó có thể bị coi là bẩn thỉu hoặc nguy hiểm. Việc đối xử với người Hồi giáo đối với loài chó vẫn là vấn đề tranh luận giữa các học giả Hồi giáo. Trong khi những con vật này được nhiều nền văn hóa phương Tây coi là “người bạn thân nhất của loài người”, thì kinh Koran mô tả chúng là những “loài vật không vệ sinh”. Do đó, người Hồi giáo sẽ tránh chạm vào một con chó trừ khi anh ấy có thể rửa tay ngay sau đó, và họ gần như sẽ không bao giờ giữ một con chó trong nhà của họ.

Ví dụ, ở Iran, một giáo sĩ đã từng tố cáo “sự đồi bại đạo đức” của những người nuôi chó và thậm chí còn yêu cầu bắt giữ họ. Nếu bạn là một người được phái đi làm việc ở nước ngoài, sống và làm việc tại Ả Rập Saudi hoặc một quốc gia Ả Rập khác, bạn nên nhớ điều này khi mời các đối tác Ả Rập đến nhà bạn trong trường hợp bạn có nuôi một con chó làm thú cưng. Đây chỉ là một ví dụ về cách đạo Hồi và các tín ngưỡng văn hóa khác có thể tác động đến các khía cạnh của cuộc sống hàng ngày mà người khác thậm chí không thể hỏi. Ví dụ, một người đàn ông Trung Đông có thể rất ngạc nhiên khi đến Nhật Bản và nhìn thấy những con chó được mặc quần áo và nuông chiều như con người và mang theo trong những chiếc xe đẩy trẻ em!

Loài chó không phải là động vật duy nhất được nhận thức hoàn toàn khác nhau từ nền văn hóa này sang nền văn hóa khác. Ví dụ, ở Ấn Độ, loài bò là linh thiêng và được đối xử với sự tôn trọng tối đa. Ngược lại ở Argentina, thịt bò là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc vì truyền thống và chất lượng cao của các lát cắt. Một người Ấn Độ làm việc tại Argentina, người chưa thực hiện nghiên cứu hoặc tham gia chương trình đào tạo văn hóa chéo như Kinh doanh tại Argentina có thể ngạc nhiên trong bữa tối chào mừng đầu tiên của anh ấy với các đối tác Argentina, nơi thịt bò chính sẽ được phục vụ là món chính.

Do đó, điều quan trọng là phải nhận thức được các giá trị cụ thể được gán cho các đối tượng hoặc loài vật ở các nền văn hóa khác nhau để tránh những hành động xấu hổ hoặc sự hiểu lầm về văn hóa, đặc biệt là khi sống và làm việc ở một nền văn hóa khác. Học cách mọi người coi trọng động vật và các biểu tượng khác trên khắp thế giới là một trong nhiều ví dụ văn hóa được thảo luận trong các khóa đào tạo liên văn hóa của Communicaid. Hiểu cách các đồng nghiệp quốc tế của bạn có thể nhận thức về một số loài vật nhất định có thể giúp bạn đảm bảo bạn không vô tình xúc phạm và thậm chí nó có thể cho bạn một chủ đề hay để trò chuyện.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Tiếng Anh 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button